Dla Autorów

Materiały do druku należy przygotować z uwzględnieniem z następujących zasad:
• Tekst w wersji cyfrowej, w objętości znormalizowanego maszynopisu (30 wierszy X 60 znaków, czyli 1 800 znaków na stronie), bez wyróżnień i specjalnego formatowania należy nadesłać pocztą elektroniczną na adres redakcji.
• Objętość artykułu wraz z przypisami i bibliografią powinna mieć objętość jednego arkusza wydawniczego (40 tys. znaków) – nie dotyczy Autorów monografii /tu wskazane byłoby min. 6 arkuszy/.
• Recenzje, polemiki i informacje bieżące – w objętości połowy jednego arkusza znormalizowanego maszynopisu.
• Autor nie ma możliwości redagowania materiału w trakcie prac redakcyjnych; do Redakcji należy przesłać ostateczną wersję swojego tekstu, gotową do druku.
• Do tekstu należy dołączyć informacje dotyczące Autora:
a. Pełne imię i nazwisko
b. Stopień, tytuł naukowy
c. Szkołę wyższą macierzystą/ inny zakład pracy
d. Dokładny adres korespondencyjny, z numerem telefonu oraz e-mailem
• Autorzy wszystkich tekstów zobowiązani są do przesłania na adres redakcji podpisanego oświadczenia o przekazaniu praw autorskich do publikacji, o samodzielnym przygotowaniu tekstu i o jego oryginalnym charakterze oraz o przekazaniu praw autorskich. W przeciwnym razie tekst nie zostanie opublikowany.

STRUKTURA OPRACOWANIA
Opracowanie powinno zawierać:
- Wstęp, przedstawiający m.in. cel lub tezę opracowania oraz informacje o strukturze artykułu;
- Część zasadniczą z wydzielonymi podrozdziałami opatrzonymi śródtytułami;
- Przypisy na dole strony o numeracji ciągłej arabskiej (czcionka Times New Roman 10 pkt.);
- Wszystkie strony numerowane. Numeracja ciągła w obrębie całego opracowania, na dole po prawej stronie;
- Wszystkie tabele, wykresy i rysunki powinny być numerowane, zatytułowane a także posiadać określenie źródła oraz odwołanie w tekście, a ich spis powinien być uwzględniony po bibliografii;
- Tabele, wykresy i rysunki powinny być przygotowane w wersji czarno-białej, edytowalnej w programie MS Word lub Excel; jeżeli nie stanowią opracowania autorskiego – należy podać autora oraz źródło;
- Ewentualne podziękowania oraz informacje o grantach powinny być umieszczane na pierwszej stronie, w odrębnym, nienumerowanym przypisie;
- Podsumowanie;
- Streszczenie (Summary) w języku polskim i angielskim nie dłuższe do 600 znaków oraz słowa kluczowe (Key words), a także angielską wersję śródtytułów;
- Bibliografię Autora;
- Informację o uczelni macierzystej.

Informacje uzupełniające:
1. Tzw. zrzuty z ekranu (np. kopie dokumentów dostępnych na www lub grafiki z programów specjalistycznych) – w przypadku złej ich jakości (niskiej rozdzielczości) i braku możliwości odtworzenia w składzie, mogą nie zostać dopuszczone do druku.
2. Elementów graficznych nie należy umieszczać w odrębnych plikach.
3. Nie należy zamieszczać ilustracji, schematów skopiowanych z Internetu (ich rozdzielczość nie spełnia wymagań niezbędnych na potrzeby druku, ponadto są one objęte prawami autorskimi).
4. Ryciny należy ograniczyć do rzeczywiście niezbędnych. Zalecany format przygotowania rycin: tif, cdr, rozdzielczość 300 dpi; nie będą przyjmowane ryciny w niższej rozdzielczości, jak też wstawiane do edytora MS Word. Redakcja przyjmuje materiały zeskanowane tylko pod warunkiem ich zadowalającej jakości i odpowiedniego formatu. Ryciny i fotografie powinny być opisane (autor, tytuł pracy, nr arabski ryciny, podpis). Na osobnej stronie należy zamieścić spis tytułów rycin z ewentualnymi objaśnieniami. Do rycin i fotografii należy dołączyć zgodę Autora dzieła na przekazanie praw autorskich na cele danej publikacji (wraz z kontaktem do Autora fotografii i grafiki).

WYMOGI EDYTORSKIE
Tekst powinien być sformatowany w następujący sposób:
­ standardowy edytor tekstu, czcionka Times New Roman, rozmiar 12,
­ odstępy między wierszami – 1,5,
­ marginesy 2,5,
­ imię i nazwisko Autora (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
­ uczelnia (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, wyrównanie do lewej),
­ tytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 14, pogrubione, wyrównanie do lewej),
­ podtytuł (czcionka Times New Roman, rozmiar 12, pogrubione, wyrównanie do lewej),
­ cytaty powinny być umieszczone w cudzysłowie (bez kursywy, od nowego wiersza),
­ kursywa w tekście powinna być stosowana jedynie do zapisu tytułów książek, tytułów,
­ artykułów, krótkich obcojęzycznych zwrotów lub nazw,
­ streszczenie w języku polskim i angielskim (do 600 znaków) wraz ze śródtytułami,
­ należy wyróżnić słowa kluczowe (Key words): do 6 słów kluczowych,
­ należy dołączyć biogram Autora w języku polskim (do 600 znaków).

PRZYPISY
Przypisy należy umieszczać na dole strony, stosując numerację arabską ciągłą, TNR 10.

BIBLIOGRAFIA
Pełne dane bibliograficzne w wykazie przywoływanej literatury (bibliografia) zamieścić należy na końcu artykułu. Wykaz powinien być uporządkowany alfabetycznie według nazwisk autorów, a w przypadku powtarzającej się daty wydania publikacji tego samego autora, według daty utworów w porządku chronologicznym (z datami).
Spis literatury powinien być przygotowany jednolicie, bez podziału literatury np. na pozycje książkowe i artykuły. Należy go zamieścić na końcu opracowania, w ujęciu alfabetycznym pod słowem „Literatura”. Nie podawać nazwy własnej wydawnictwa, jedynie miejsce i rok wydania. Publikacje należy opisać w następujący sposób:
- książki: Autor, Tytuł, miejsce i rok wydania,
- opracowania w publikacjach zwartych: Autor opracowania, Tytuł opracowania (w:) Redaktor (red.), Tytuł książki, miejsce i rok wydania,
- artykuły w czasopismach: Autor, Tytuł, „Tytuł czasopisma” rok, numer.

Przykładowe zapisy:
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., Dz. U. 1997, nr 78 poz. 483. Uwaga! zapis skrótu „nr” – małą literą, nie wielką!
Kowalski A. S., Historia myśli ekonomicznej, Warszawa 2001.
Nowak Z., Walka z ubóstwem, (w:) Oblicza bogactwa, J. Kaczmarczyk (red.), Warszawa 2007.
Szczepański M. S., Ani Elizjum ani Hades. Piętnastolecie polskiej transformacji w perspektywie socjologicznych teorii zmiany, (w:) Współczesne społeczeństwo polskie. Dynamika zmian, J. Wasilewski (red.), Warszawa 2006.
Wycisk J., To tylko kobiecość. Rozumienie anoreksji w ujęciu feministycznym, (w:) Podmiotowe i społeczno – kulturowe uwarunkowania anoreksji, A. Suchańska (red.), Poznań 2000, http://www.konsola.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=37 /data odczytu/.
Załuski D., Innowacyjne podejście w pedagogice, „Rzeczpospolita”, 27. 11. 2009.

TABELE, WYKRESY I RYSUNKI
Każdy wykres, tabela, rysunek oraz inny materiał źródłowy graficzny powinien być opisany z podaniem tytułu (Times New Roman, 10) oraz wskazaniem źródła (Times New Roman, 10). Tytuł powinien być zamieszczony nad, a informacja o źródle – pod prezentowanym wykresem, tabelą lub rysunkiem.

OŚWIADCZENIE AUTORA
Do tekstu należy dołączyć oświadczenie Autora – wysłane drogą pocztową z własnoręcznym, czytelnym podpisem na adres Wydawnictwa (oświadczenie zamieszczone poniżej).
Z Autorami monografii zawierane są odrębne Umowy wydawnicze.

—————————————————————————————————————————
admin-ajax Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM

 

Oświadczenie Autora

 

……………………………………………………………………………………………..

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………….

(adres)

……………………………………………………………………………………………

(telefon)

…………………………………………………………………………………………….

(e-mail)

……………………………………………………………………………………………

(uczelnia/ zakład pracy)

 

Oświadczenie

W związku z publikacją artykułu naukowego mojego autorstwa pt.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w dziele zbiorowym/czasopiśmie naukowym, wydawanym przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM w Poznaniu, Ja niżej podpisana/y /imię i nazwisko/

………………………………………………………………………………………………………………………,

wyrażam zgodę na przekazanie Wydawnictwu Naukowemu SILVA RERUM w Poznaniu, bez wypłaty honorarium autorskiego, praw autorskich napisanego przeze mnie tekstu zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Wyrażam również zgodę na zamieszczenie sporządzonego przeze mnie tekstu w wersji elektronicznej na stronie internetowej Wydawnictwa oraz w jego Archiwum Tekstów. Wyrażam zgodę na publikację i dystrybucję mojego tekstu, przekazanego Wydawnictwu, bez honorarium autorskiego, zgodnie ze sposobem i formą dystrybucji publikacji przyjętej w ramach działalności Wydawnictwa, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, w ramach dystrybucji własnej Wydawnictwa oraz poprzez dystrybutorów zewnętrznych.

Wyrażam także zgodę na wykorzystanie mojego życiorysu oraz wizerunku /zdjęcia/ w celach informacyjnych oraz reklamowych w związku z publikacją zarówno w samej publikacji, jak i w Internecie, m. in. na stronie WWW Wydawnictwa.

Oświadczam, że zdjęcie zostało wykonane przeze mnie (np. autoportret telefonem komórkowym) lub też przez znaną mi osobę, która zrzeka się wszelkich praw autorskich majątkowych do swego dzieła w postaci owej fotografii i nieodpłatnie przekazuje ją Wydawnictwu Naukowemu SILVA RERUM. Oświadczam, że biorę na siebie wszelkie ewentualne roszczenia autora fotografii w przypadku ich zaistnienia w przyszłości oraz wyrażam gotowość pokrycia roszczeń finansowych fotografa za wykonane dzieło w postaci mojego zdjęcia.

Oświadczam jednocześnie:

- przygotowany tekst jest wynikiem mojej twórczości i nie narusza praw innych osób, a w przypadku współautorstwa, konieczne jest dołączenie oświadczenia wszystkich współautorów tekstu, z zaznaczeniem, iż główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający tekst;

- artykuł nie został opublikowany w innym czasopiśmie, pracy zbiorowej, monografii;

- przy powstaniu artykułu nie wystąpiło zjawisko określane jako ghostwriting czy guest authorship (honorary authorship) – rozumiane jako wykorzystywanie wkładu cudzego w powstanie publikacji, bez ujawnienia czyjegoś udziału autorskiego lub też, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest prezentowany jako autor lub współautor tekstu.

 

………………………………………………….

(podpis)

…………………………………………………

(miejscowość, data)