Procedura recenzowania

PROCEDURA RECENZOWANIA
Redakcja Wydawnictwa Naukowego „SILVA RERUM” dokonuje wstępnej oceny oraz weryfikacji nadesłanych tekstów pod kątem adekwatności tematyki artykułu z profilem Wydawnictwa oraz zgodności z wymogami redakcyjnymi, zamieszczonymi na stronie internetowej Wydawnictwa. Wstępne, wewnętrzne recenzje wydawnicze redaguje Kolegium Redakcyjne.
Teksty wstępnie zaakceptowane zostają przekazane do analizy i oceny Recenzentom współpracującym z Redakcją. Nazwiska recenzentów poszczególnych tekstów nie są ujawniane Autorom.
W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process).
Recenzenci podczas analizy tekstu wypełniają pomocniczy formularz recenzyjny. Recenzja ma walor opiniodawczy, a ostateczna decyzja o przyjęciu tekstu do druku zostaje podjęta przez Wydawnictwo Naukowe „SILVA RERUM”.
Szczegółowe zasady recenzowania tekstów odpowiadają wytycznym Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz zasadom etyki wydawniczej.

Arkusz recenzji publikacji naukowej /dla Recenzenta/

Pobierz PDF Arkusz-recenzji-publikacji-naukowej

Pobierz WORD Arkusz-recenzji-publikacji-naukowej

 

Tytuł recenzowanego tekstu/publikacji zbiorowej

…………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Czy tematyka podjęta przez Autora/Autorów tekstu jest adekwatna z profilem Wydawnictwa?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Czy tekst/teksty spełnia rygory publikacji naukowej?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Czy treść jest adekwatna do tytułu?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Czy Autor/Autorzy wyraźnie precyzuje cel badań naukowych?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Czy Autor/Autorzy zastosował adekwatne metody i techniki badawcze do osiągnięcia celu badawczego?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Czy tekst wykazuje walory poznawcze i wnosi nową jakość do dokonań nauki w danej dziedzinie?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

7. Czy tekst jest opracowaniem oryginalnym i nowatorskim, a nie kompilacją wcześniejszych publikacji?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

8. Czy zagadnienie zostało wyłożone w tekście w sposób jasny, logiczny i klarowny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

9. Czy układ treści tekstu jest logiczny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

10. Czy bibliografia/literatura jest dobrana właściwie oraz czy jest wystarczająca?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

11. Czy język publikacji spełnia walor poprawnej polszczyzny?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

12. Czy wnioski sformułowane są poprawnie wraz z odpowiednim ich uzasadnieniem?

…………………………………………………………………………………………………………………………………

13. Sugerowane poprawki (z zaznaczeniem strony w tekście)

/tytuł tekstu/ …………………………………………………………………………………….

Sugerowane poprawki:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

14. WNIOSEK (proszę zakreślić właściwe):

A. Tekst jest/są godny publikacji bez zmian i poprawek.

B. Tekst/tytuł/ …………………………………………………………………………………………………

jest godny publikacji, lecz pod warunkiem dokonania przez Autora zmian, zasugerowanych przez Recenzenta.

C. Tekst/tytuł/ ……………………………………………………………………………………………….

nie kwalifikuje się do publikacji.

 

Imię i nazwisko Recenzenta

………………………………………………………………………………………………………………

Stopień naukowy

………………………………………………………………………………………………………………

Afiliacja

………………………………………………………………………………………………………………

Kontakt /mail oraz telefon/

………………………………………………………………………………………………………………

 

Podpis, data

………………………………………………………………………………………………………………