KODEKS ETYKI WYDAWNICZEJ WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SILVA RERUM

KODEKS ETYKI WYDAWNICZEJ WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SILVA RERUM

Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM kieruje się zasadami, określonymi przez COPE Committee on Publication Ethics (Komitet ds. Etyki Publikacyjnej), zawartymi w Kodeksie Postępowania COPE – vide: https://publicationethics.org/core-practices

Wymienione poniżej zasady etyki wydawniczej są obowiązujące dla wszystkich publikacji, serii wydawniczych czy czasopism naukowych wydawanych przez Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej w skrócie WN SR, a także „wydawnictwem” oraz „wydawcą”).

Zasady ogólne

 1. Wydawnictwo sprawuje pieczę nad przestrzeganiem standardów wydawniczych i zasad etyki wydawniczej oraz dąży do skutecznego wyeliminowania praktyk sprzecznych z przyjętymi standardami.
 2. Wydawnictwo w trosce o polepszenie jakości standardów etycznych WN SR systematycznie monitoruje międzynarodowe wydawnicze standardy etyczne. Punkt odniesienia stanowią standardy wypracowane przez Committee on Publication Ethics (COPE, https://publicationethics.org).
 3. Wydawnictwo w przypadku postępowania w razie potencjalnych naruszeń bazuje na standardach opracowanych przez COPE. Zasady te są jawne i transparentne.
 4. Redakcja udostępnia na swojej stronie www wskazówki dla autorów i recenzentów. Wskazówki wyjaśniają poszczególne etapy toku wydawniczego i procesy redakcyjne oraz informują o prawach i obowiązkach autorów i recenzentów. Prawa i obowiązki autorów i wydawcy wyszczególnione są też w zawieranych umowach wydawniczych.
 5. Wydawnictwo zapewnia dobór kompetentnych recenzentów do przedłożonych wydawnictwu dzieł z uwzględnieniem ich dorobku badawczego oraz kwalifikacji w zakresie danego obszaru naukowego.
 6. Wydawnictwo ma prawo wycofać publikację na każdym etapie wydawniczym, także po jej wydaniu, jeżeli:

a)       istnieją dowody świadczące o fałszowaniu czy przeinaczaniu danych, w przypadku popełnienia błędów, bez względu na intencje autora, rzutujących jednakże na obniżenie wiarygodności badań;

b)      praca nosi znamiona plagiatu, potwierdzone poprzez program antyplagiatowy,  bądź istotnie narusza zasady etyki wydawniczej.

Polityka wydawnicza WN SR

 1. Stosowana polityka wydawnicza jest niezależna w stosunku do właściciela i wydawcy.
 2. Decyzje o przyjęciu działa do druku są podejmowane przez Kolegium Redakcyjne WN SR. Zasady kwalifikowania tekstów do druku są transparentne. Ciałem wspierającym Kolegium Redakcyjne jest Rada Naukowa.
 3. Przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu działa do druku lub jego odrzuceniu Kolegium Redakcyjne bierze pod uwagę tematykę, oryginalność oraz znaczenie i przydatność naukową i badawczą, niezależnie od właściciela i wydawcy, bez ingerencji, w oparciu o analizę materiału badawczego-naukowego przedłożonego dzieła.
 4. Wydawnictwo stosuje wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania plagiatom, nadużyciom i publikacji fałszywych danych. Warunkiem wydania jest m.in. pozytywna weryfikacja w programie antyplagiatowym, korzystamy m.in. z programu Rapidus /https://rapidus.org/.
 5. Stosowane są procedury zapewniające wysoką jakość merytoryczną i edytorską publikowanych dzieł.
 6. Względy komercyjne nie mają wpływu na decyzje wydawnicze, podejmowane przez Kolegium Redakcyjne, a naczelna zasadą jest wartość naukowa dzieła i jej aktualność badawcza.
 7. Wydawca, w ramach wspierania osiągnięć polskich uczonych, zwłaszcza młodych badaczy, a także promując polską sferę naukowo-badawczą wydaje publikacje szczególnie wartościowe i cechujące się walorem nowości, wnoszące nową jakość do osiągnięć polskiej myśli naukowej, ze środków własnych /w części lub w całości/.
 8. Wydawca zapewnia poufność i bezpieczeństwo danych osobowych, co określone zostało w odrębnych przepisach, publikowanych na stronie www wydawnictwa /zakładka RODO/.

Powinności autorów

 1. Na stronie www wydawnictwa są zamieszczone wytyczne dla autorów oraz zasady kwalifikacji dzieł do publikacji /menu górne – Autorzy – zakładka Dla Autorów/.
 2. Każde dzieło jest recenzowane przez niezależnego recenzenta, specjalistę w danej dziedzinie badawczej i naukowej.
 3. Oddane do druku dzieła powinny stanowić zapis wkładu własnego autora w daną dziedzinę wiedzy i stanowisko autora w odniesieniu do poruszanych problemów, z uwzględnieniem dotychczasowego dorobku naukowego badawczego innych specjalistów danej dziedziny.
 4. Autor składa oświadczenie, że przedłożony do publikacji tekst jest utworem oryginalnym, nie narusza praw osób trzecich, nie był nigdzie publikowany i został przygotowany samodzielnie. Wszelkie zapożyczenia, cytaty, tabele i komentarze do nich użyte w tekście powinny być opatrzone odpowiednimi przypisami (zapisy te uwzględnione zostały w zawieranej umowie wydawniczej oraz w oświadczeniu autora upublicznionym na stronie www wydawnictwa  /menu górne – Dla autorów, zakładka – Oświadczenie autora).
 5. W przypadku dwóch lub kilku autorów jednego tekstu autorzy określają własny wkład autorski.
 6. Wydawnictwo przeciwdziała zjawiskom „ghostwriting” i „guest authorship”, co uwzględnione jest w umowie wydawniczej.
 7. „Kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części utworu podlega odpowiedzialności zgodnie z przepisami ustawy Prawo autorskie” (j.t.: Dz. U z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.).
 8. Autor odpowiada za to, że wszystkie dane w przedłożonym dziele są prawdziwe i nie stanowią plagiatu. W przypadku błędów jest zobowiązany do odwołania nieprawdziwych danych oraz korekty błędów.
 9. Prawa autorskie są zgodnie z ustawą – Prawo autorskie.
 10. Autor składa odpowiednie oświadczenie o przeniesieniu praw autorskich na wydawcę i udzieleniu wydawcy licencji na rozpowszechnianie artykułu oraz wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych (umowa wydawnicza z autorem).

Zasady recenzowania tekstów

 1. Procedura recenzowania przeprowadzona zostaje zgodnie z zasadami recenzowania tekstów naukowych.
 2. Dzieło może zostać opublikowane po uzyskaniu pozytywnej recenzji specjalisty danej dziedziny wiedzy, niezależnego, stanowiącego autorytet w danej dziedzinie naukowo-badawczej, z dorobkiem naukowym.
 3. Jeżeli recenzja zewnętrzna jest negatywna, dzieło kieruje się do niezależnego recenzenta,  eksperta w danej dziedzinie. Po uzyskaniu dwóch negatywnych recenzji, dzieło nie może zostać przyjęte do druku.
 4. Recenzentów zewnętrznych wyznacza się biorąc pod uwagę dorobek naukowo-badawczy w danej dziedzinie wiedzy. Wydawnictwo zwraca się o dokonanie recenzji do niezależnych autorytetów w danej dziedzinie wiedzy. Lista recenzentów dostępna jest na stronie wydawnictwa /menu górne – wydawnictwo – zakładka – recenzenci/.
 5. Recenzenci powinni mieć wiedzę niezbędną, aby przeprowadzić właściwą ocenę danego dzieła.
 6. Zasady recenzowania są zamieszczone na stronie www wydawnictwa /menu górne – Wydawnictwo – zakładka Procedura recenzowania wraz z arkuszem recenzyjnym (zasady recenzowania). Arkusz recenzji publikacji naukowej znajduje się w zakładce Recenzenci – do pobrania dla autorów.
 7. Wydawnictwo przekazuje dzieło recenzentowi (po usunięciu informacji o tożsamości autora).

W procesie recenzji zostaje zachowana anonimowość zarówno Autora, jak i Recenzentów (double-blind review process).

 1. Autor otrzymuje recenzje do wglądu (po usunięciu informacji o tożsamości recenzentów) i jest zobowiązany do uwzględnienia krytycznych uwag.
 2. Poprawiony tekst wraz z odpowiedziami na uwagi recenzentów autor ponownie wysyła do wydawnictwa, po czym Kolegium Redakcyjne podejmuje ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu do druku przedłożonego tekstu.
 3. Recenzenci proszeni są o ujawnianie ew. plagiatów, uchybień, manipulacji, źródła i aktualność powoływanych przepisów prawnych oraz przytoczonych danych.
 4. Recenzenci zwracają uwagę na rzetelność treści oraz oryginalność i przydatność dzieła dla nauki i praktyki w danej dziedzinie wiedzy.
 5. Recenzenci procedurę recenzowania przeprowadzają z zachowaniem zasad sprawiedliwości, obiektywności, rzetelności, zgodne z posiadaną wiedzą.
 6. Wydawnictwo zapewnia ochronę danych recenzentów oraz autorów i poufność materiałów przekazywanych do redakcji w okresie recenzowania.

Obowiązki członków Kolegium Redakcyjnego

 1. Członkowie Kolegium Redakcyjnego zachowują obiektywizm i bezstronność.
 2. Dbają o jakość merytoryczną i edytorską dzieł wydanych w wydawnictwie.
 3. Do zadań członków Kolegium Redakcyjnego należy także poszukiwanie najlepszych autorów i recenzentów oraz odpowiedni dobór tematów, wnoszących nową jakość do nauki polskiej oraz otwierający nowe horyzonty; szczególną troską wydawniczą obdarzane są dzieła o wysokich walorach etycznych, a także dzieła interdyscyplinarne, łączące myśl naukową z różnych zakresów obszarów badawczych.
 4. Członkowie Kolegium Redakcyjnego promują wolność wypowiedzi, wykluczają korzyści biznesowe mogące naruszać normy etyczne, dbają o wysokie standardy wydawnicze oraz merytoryczne.
 5. Członkowie Kolegium Redakcyjnego odpowiadają za przyjęcie do druku bądź odrzucenie dzieła. Akceptują wyłącznie teksty zawierające rzetelne, prawdziwe wyniki badań oraz informacje oparte na wiarygodnych źródłach. Dokładają wszelkich starań w celu wykrywania plagiatów i wspierają autorów, których prawa autorskie zostały naruszone. Starają się nie dopuszczać do konfliktu interesów, dbając o wysoką jakość wydawanych dzieł.
 6. Obowiązkiem wydawnictwa i każdego z jego członków jest ochrona danych osobowych, zgodnie z RODO /zakładka – RODO/.

Etyka wydawnicza i własność intelektualna

 1. Wydawnictwo dba o przestrzeganie etyki wydawniczej, nieustannie monitorując przestrzeganie Kodeksu Etyki Wydawniczej przez autorów, recenzentów i członków Kolegium Redakcyjnego oraz Radę Naukową.
 2. Zachowane są normy etyczne i intelektualne.
 3. Zachowana jest integralność zapisów naukowych i standardów edytorskich.
 4. W przypadku zauważenia nieścisłości lub błędnych stwierdzeń w opublikowanym dziele wydawnictwo publikuje wyjaśnienia, sprostowania, przeprosiny, w zależności od potrzeb oraz dokłada wszelkich starań, by wyeliminować dostrzeżone błędy i nieprawidłowości, np. poprzez wycofanie dzieła z druku wydanie II poprawione zgodnie ze standardami etycznymi i wymaganiami merytorycznymi.

Wydawnictwo Naukowe SILVA RERUM

Wersja PDF: KODEKS ETYKI WYDAWNICZEJ WYDAWNICTWA NAUKOWEGO SILVA RERUM