Marek Woch: Instytucjonalna różnorodność form wsparcia osób starszych w Polsce (z uwzględnieniem perspektywy filozoficznoprawnej i holistycznej)

mwRecenzent

Dr hab. Daniele Stasi, prof. nadzw., Uniwersytetu Rzeszowskiego (Polska)
oraz prof. Università degli studi di Foggia (Italia)

 

 

ISBN 978-83-65697-85-1 – Książka w miękkiej oprawie /cena 59.00 zł/
ISBN 978-83-65697-86-8 – Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia

Stron 360

Stan prawny: 1 stycznia 2019 r.

Spis treści

Wprowadzenie…………………………………………………………………………………. 17

I. Holistyczne podejście do leczenia a stereotypy wynikające z finansowania świadczeń opieki zdrowotnej……………. 29

1. Nie holizm, tylko Jednorodne Grupy Pacjentów………………………. 29

2. Holistyczna perspektywa podejścia lekarza rodzinnego do pacjenta………………………………………………………………………………. 37

3. Podsumowanie…………………………………………………………………………. 40

II. Instytucje kształtujące systemowe rozwiązania wsparcia medycznego i społecznego osób starszych w Polsce……………………. 45

1. Próba zdefiniowania populacji określanej jako osoby starsze …… 45

2. Wpływ czynników społeczno-zdrowotnych na długość życia…… 59

3. Polityka senioralna (społeczna)………………………………………………… 68

4. Zdefiniowanie form pomocy osobom niesamodzielnym …………. 72

5. Instytucjonalna dychotomia zabezpieczenia społecznego w zakresie niepełnosprawności i jej stopni oraz niesamodzielności i jej stopni…………………………………………………… 76

6. Rodzaje kosztów w ochronie zdrowia – koszty bezpośrednie i pośrednie……………………………………………………………………………….. 102

7. Strategia Rozwoju Kraju 2020…………………………………………………… 104

8. Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020…………………………………………………….. 104

9. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020……………………….. 105

10. Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych na lata 2016–2024…………………………………………………………………….. 108

11. Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych – STRATEGMED – strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych………………………………………………………………….. 109

12. Madrycki plan działania w kwestii starzenia się społeczeństw….. 110

13. Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030…………………… 115

14. Program rządowy Dostępność Plus 2018–2025………………………… 117

15. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur – prawa mieszkańców domów pomocy społecznej………………………………………………………. 120

16. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)……………………………………………………….. 123

17. Krajowy Program Działań na Rzecz Równego Traktowania……… 125

18. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka uchwalona 10 grudnia 1948 r……… 130

19. Podsumowanie ………………………………………………………………………… 131

III. Instytucjonalizacja opieki geriatrycznej w Polsce jako jeden z elementów zabezpieczenia społecznego i zdrowotnego osób starszych ……………….. 135

1. Zabezpieczenie dobrostanu społeczno-zdrowotnego………………… 135

2. Rozdzielenie zadań Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej w 1999 r…………… 136

3. Czy ZUS jest odpowiedzialny za finansowanie służby zdrowia?….. 148

4. Informacja o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego w roku 2016 i 2017 na rzecz osób starszych ……………………….152

5. Instytucjonalna organizacja opieki medycznej dla osób starszych…………………………………………………………………………………… 153

6. Dostęp do gwarantowanych świadczeń opieki zdrowotnej ………. 155

7. Działania Narodowego Funduszu Zdrowia na rzecz osób starszych . 168

8. Opieka paliatywna i hospicyjna………………………………………………… 179

9. Stanowisko Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski w kwestii zaprzestania terapii daremnej……….. 180

10. Leczenie bólu w ramach opieki paliatywnej i hospicyjnej…………. 181

11. Leczenie bólu w szpitalach i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej ………………………………………………………………………… 181

12. Rola oraz perspektywy rozwoju telemedycyny w profilaktyce i opiece senioralnej…………………………………………………………………… 187

13. Rozwiązania w zakresie profilaktyki przeciwgrypowej w populacji osób powyżej 60. r.ż. …………………………………………………………………………………… 188

14. Podsumowanie…………………………………………………………………………. 190

IV. Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych…………… 195

1. Kształcenie kadr medycznych według Najwyższej Izby Kontroli . 195

2. Kształcenie kadr medycznych według organizacji pacjenckich … 198

3. Rejestr lekarzy i lekarzy dentystów…………………………………………… 203

4. Czy lekarze, lekarze dentyści unikają płacenia podatków?………… 216

5. Podsumowanie ………………………………………………………………………… 219

V. Różnice między niepożądanym działaniem leków a niewłaściwym ordynowaniem………………………………………………… 221

1. Bezpłatne zwiększenie dostępności do leków dla pacjentów, którzy ukończyli 75. r.ż. 221

2. Niepożądane działania leków…………………………………………………… 227

3. Niewłaściwe ordynowanie leków………………………………………………. 228

4. Sfałszowane produkty lecznicze ………………………………………………. 231

5. Całościowa opieka farmaceutyczna …………………………………………. 233

6. Podsumowanie ………………………………………………………………………… 236

VI. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce……………………………. 239

1. Niespójności terminologiczne dotyczące wyrobów medycznych . 239

2. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Narodowy Fundusz Zdrowia …………………………………………………………………….. 241

3. Refundacja wyrobów medycznych – na zlecenie………………………. 243

4. Refundacja wyrobów medycznych – na receptę……………………….. 246

5. Refundacja wyrobów medycznych – świadczenia gwarantowane (np. szpital)………………………………………………………………………………. 247

6. Planowane zmiany w systemie refundacji wyrobów medycznych……………………………………………………………………………… 248

7. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych……………………… 249

8. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Zakład

Ubezpieczeń Społecznych ……………………………………………………….. 251

9. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Obrony Narodowej……………………………………………… 252

10. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Agencję Wywiadu…………….. 252

11. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji…………………. 253

12. Finansowanie wyrobów medycznych w Polsce przez Ministerstwo Sprawiedliwości………………………………………………….. 254

13. Podsumowanie ………………………………………………………………………… 255

VII. Instytucjonalne rozwiązania dotyczące rehabilitacji leczniczej, ruchowej, fizycznej, uzdrowiskowej, wczesnej, społecznej, zawodowej oraz rewalidacji w Polsce…………………………………………. 259

1. Terminologiczna różnorodność dotycząca rehabilitacji …………… 259

2. Rozwój rehabilitacji w Polsce …………………………………………………… 264

3. Instytucjonalne rozwiązania dotyczące rehabilitacji w Polsce…… 265

4. Instytucjonalna realizacja różnych form rehabilitacji ………………. 268

5. Ministerstwo Sportu i Turystyki……………………………………………….. 273

6. Zakład Ubezpieczeń Społecznych…………………………………………….. 276

6.1. Rehabilitacja lecznicza w ramach prewencji rentowej …….. 277

7. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej …………………… 279

7.1. Zajęcia rehabilitacji społecznej w domach pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi…………… 279

7.2. Turnusy rehabilitacyjne organizowane z udziałem środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych………………………………………………………… 280

7.3. Rehabilitacja fizyczna jako rodzaj specjalistycznych usług dostosowanych do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy…………………………………………………… 281

7.4. Rodzaje zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym………………… 282

7.5. Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych tworzony przez zakłady pracy chronionej……………………….. 283

7.6. Warsztaty Terapii Zajęciowej…………………………………………… 284

7.7. Zakłady Aktywności Zawodowej…………………………………….. 285

7.8. Środowiskowe Domy Samopomocy………………………………… 287

8. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ………………………….. 288

9. Świadczenia rehabilitacji wczesnej……………………………………………. 290

10. Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia ……………… 290

10.1. Rehabilitacja lecznicza finansowana przez Narodowy Fundusz Zdrowia…………………………………………………………….. 291

10.2. Lecznictwo uzdrowiskowe………………………………………………. 291

10.3. Turnus rehabilitacyjny…………………………………………………….. 294

10.4. Rehabilitacja lecznicza – zasoby………………………………………. 295

11. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ………………… 296

11.1. Weteran-funkcjonariusz działający poza granicami państwa…………………………………………………………………………… 296

11.2. Specyfika ryzyka zawodowego osób zatrudnionych lub pozostających w stosunku służbowym…………………………….. 297

12. Ministerstwo Obrony Narodowej……………………………………………… 298

12.1. Weteran-żołnierz działający poza granicami państwa……… 298

12.2. Turnusy rehabilitacyjne dla żołnierzy i pracowników jednostek wojskowych wykonujących zadania poza granicami państwa …………………………………… 299

13. Ministerstwo Sprawiedliwości …………………………………………………. 300

13.1. Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej…………………………………………………………… 300

13.2. Płatny urlop dla poratowania zdrowia sędziego………………. 301

14. Ministerstwo Finansów …………………………………………………………… 302

14.1. Ulga rehabilitacyjna ……………………………………………………….. 302

14.1.1. Odpłatne przejazdy środkami transportu publicznego………………………………………………………. 302

14.1.2. Odpłatny przewóz na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne…………………………………………………… 303

14.1.3. Opieka pielęgniarska…………………………………………. 303

14.1.4. Przystosowanie pojazdów mechanicznych………… 304

14.1.5. Adaptacja i wyposażenie mieszkań……………………. 304

14.1.6. Opłacenie tłumacza języka migowego……………….. 304

14.1.7. Odpłatność za pobyt na leczeniu i za zabiegi rehabilitacyjne…………………………………………………… 304

14.1.8. Odpłatność za pobyt na turnusie rehabilitacyjnym……………………………………………….. 305

14.1.9. Używanie samochodu osobowego na potrzeby osób niepełnosprawnych…………………………………… 305

14.1.10. Zakup i naprawa sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych…………………………………………………….. 305

14.1.11. Wydatki na utrzymanie psa asystującego…………… 306

14.1.12. Opłacenie przewodników osób niepełnosprawnych………………………………….. 306

14.1.13. Wydatki na zakup leków……………………………………. 306

14.1.14. Ograniczenia wynikające z odliczeń od dochodów…………………………………………………………. 307

15. Podsumowanie ………………………………………………………………………… 307

VIII. Ubezwłasnowolnienia w grupie osób starszych………………………….. 311

1. Analiza statystyczna – ubezwłasnowolnienia, w tym w grupie osób starszych …………………………………………………………………………. 311

2. Podmioty składające wnioski o ubezwłasnowolnienie………………. 312

3. Liczba osób ubezwłasnowolnionych w latach 2013–2017…………. 312

4. Podsumowanie…………………………………………………………………………. 313

Zakończenie…………………………………………………………………………………….. 315

Conclusion………………………………………………………………………………………. 317

Bibliografia………………………………………………………………………………………. 319

Spis tabel………………………………………………………………………………………….. 357

Spis wykresów………………………………………………………………………………….. 359