JEST CZŁOWIEK Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ – POLA REFLEKSJI, B. Antoszewska, I. Myśliwczyk (red.)

czlowiekISBN

978-83-65697-14-1 /druk/
978-83-65697-15-8 /e-book/

stron 255

cena 44,00 zł

 

Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Spis treści
Wprowadzenie…………………………………………………………………………….. 7
CZĘŚĆ I
SPOŁECZNY KONTEKST NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
Marzenna Zaorska
Pozainstytucjonalne, oddolne formy wspomagania osób
niepełnosprawnych i ich rodzin (perspektywa indywidualnej
oraz grupowej aktywności społecznej) ……………………………………….. 17
Marzenna Zaorska
Osoba z niepełnosprawnością na/w drodze aktywizacji
zawodowej – wybrane problemy a realia współczesnej
rzeczywistości społecznej (na przykładzie województwa
warmińsko-mazurskiego) …………………………………………………………… 37
Iwona Staszkiewicz-Grabarczyk
(Nie)pełnosprawność społeczna a zjawisko bezdomności …………… 49
Dorota Tomczyszyn
Czas wolny rodziców i dzieci z niepełnosprawnością
intelektualną w opinii rodziców…………………………………………………… 63
Aleksandra Szczesiul
Wsparcie osób z niepełnosprawnością na uniwersytecie w świetle
doświadczeń asystenta i studentów z niepełnosprawnością ………… 81
Elżbieta M. Minczakiewicz
Czy starość jest karą za grzechy młodości, czy też jednym
z naturalnych etapów w biegu życia człowieka? ………………………….. 101

CZĘŚĆ II
KONSTRUOWANIE PRZESTRZENI EDUKACJI DZIECKA
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Ewa M. Kulesza
Prospołeczne zachowania wobec rówieśników z niepełnosprawnością
w rysunkach pełnosprawnych uczniów pierwszej klasy …………………… 125
Iwona Konieczna, Barbara Marcinkowska, Katarzyna Smolińska
Od etykietowania do zrozumienia – komunikowanie się dziecka
z zespołem Aspergera w środowisku szkolnym …………………………… 145
Zdenka Šándorová
Inkluzivní edukace v kontextu sociální služby „raná péĉe“
v Ĉeské Republice……………………………………………………………………….. 159
Mirosław Rutkowski, Karol Bidziński
Nauczyciele szkoły ogólnodostępnej – realizatorzy idei edukacji
włączającej – w poszukiwaniu źródeł zawodowego wsparcia ………. 167
Anna Ozga
Rodzic wobec zadań związanych z realizacją indywidualnych
potrzeb dziecka wynikających z niepełnosprawności…………………… 187
CZĘŚĆ III
PRZESTRZEŃ REHABILITACJI ISTOTNYM OBSZAREM ŻYCIA DZIECI
Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ
Małgorzata Paplińska
Edukacja graficzna uczniów z niepełnosprawnością wzroku
odzwierciedlona w IPET-ach – ważny czy pomijany obszar
wsparcia?…………………………………………………………………………………….. 205
Małgorzata Walkiewicz-Krutak
Niepełnosprawność wzroku współwystępująca z mózgowym
porażeniem dziecięcym – wybrane aspekty oceny widzenia
funkcjonalnego małych dzieci……………………………………………………… 231
Spis tabel……………………………………………………………………………………… 253
Spis rysunków……………………………………………………………………………… 255

W świecie współczesnym nastaje coraz większe zrozumienie problemów
człowieka z niepełnosprawnością. Coraz większy postęp w zakresie wiedzy
humanistycznej i wiedzy medycznej przyczynia się do poznawania człowieka
z niepełnosprawnością i uwzględniania jego realnych i rzeczywistych potrzeb,
możliwości i ograniczeń. Zygmunt Bauman w swoich rozważaniach podkreśla,
iż obecność „obcych ponowoczesnych” nie jest już dziś problemem. Chodzi
więc o to, aby nie dążyć do wyeliminowania człowieka niepełnosprawnego,
ale żeby nauczyć się z nim żyć i aby jakość wspólnego życia była satysfakcjonująca
tak dla osób doświadczonych niepełnosprawnością, jak i zdrowych.
W obliczu trudnej i złożonej codzienności osób z niepełnosprawnością
pragniemy zaprezentować Czytelnikowi publikację, która z jednej strony
ukaże różne perspektywy doświadczania niepełnosprawności, przybliżając
zmagania z nią, z drugiej zaś wskaże praktyczne rozwiązania (szczególnie
w sferze edukacji i rehabilitacji) ułatwiające wejście i bycie w społeczeństwie.
Zebrane teksty dotyczą zarówno problematyki dorosłych osób z niepełnosprawnością,
jak również i dzieci.

I. Myśliwczyk, B. Antoszewska /red. nauk./