Daria Bieńkowska: Medycyna defensywna a nadużycia medyczne w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki

MD okładka

ISBN

  • 978-83-65697-42-4 – Książka w miękkiej oprawie
  • 978-83-65697-43-1 - Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
  • Cena det. 54,00-

„W konkluzji zawarta jest myśl, że zawsze w prawie deliktów, jak i medycynie defensywnej odbijają się wszelkie problemy społeczne, kulturowe, etyczne i prawne, które dotyczą tak procesu tworzenia prawa, jak i polityki jego stosowania. Autorka zdaje sobie sprawę z trudności, jakie wiążą się z poszukiwaniem właściwego rozwiązania, gdyż w sektorze opieki zdrowotnej obserwujemy wyjątkową ostrość konfliktów i diametralną przeciwstawność wysuwanych racji. Taka postawa świadczy o jej dojrzałości naukowej”.

Z recenzji prof. zw. dr hab. Zdzisława Brodeckiego

——————————————————————————————–

Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp
Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające
1. Nadużycia medyczne. Specyfika zagadnienia
2. Prawo do opieki zdrowotnej, ochrona zdrowia, świadczenia
zdrowotne
3. Prawo zaniedbań medycznych a prawo deliktów
4. Medycyna defensywna
Rozdział II. Medycyna defensywna
1. Zarys problemu
2. Medycyna defensywna. Ujęcie definicyjne
3. Medycyna defensywna w prawie deliktów
4. Istota medycyny defensywnej
5. Medycyna defensywna na „równi pochyłej”

Rozdział III. Źródła prawne i historyczne odpowiedzialności cywilnoprawnej
lekarza
1. Prawo nadużyć medycznych – źródła prawa
2. Zbiór prawa deliktów
3. Reformy powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
a/ Prawo Dobrego Samarytanina jako przykład reformy
powszechnego prawa deliktów przez prawo stanowione
b/ Rola sądów stanowych w kształtowaniu ustawowych reform w prawie deliktów
Rozdział IV. Ewolucja odpowiedzialności cywilnoprawnej lekarza
w systemie prawnym Stanów Zjednoczonych Ameryki
1. Rys historyczny
2. Rozwój kultury procesowej. Idea doktryny niedbałości
3. Reguła zwyczaju zawodowego
4. Reguła lokalna
5. Doktryna respondeant superior i res ipsa loquitur
Rozdział V. Współczesne podstawy i rodzaje odpowiedzialności
cywilnoprawnej lekarza
1. Relacja lekarz-pacjent
a/ Struktura relacji lekarz-pacjent
b/ Zgoda na leczenie
2. Podstawy odpowiedzialność cywilnoprawnej lekarza
a/ Odpowiedzialność deliktowa lekarza
b/ Standard opieki
c/ Odpowiedzialność za bezprawne spowodowanie śmierci
3. Komercyjny model amerykańskiej służby zdrowia. Zarys problemu
a/ Zasada ostensible authority
b/ Doktryna pozornej agencji i odpowiedzialność za cudze czyny
Rozdział VI. Przesłanki odpowiedzialności
1. Prawne przesłanki odpowiedzialności lekarskiej
a/ Obowiązek opieki nad pacjentem
b/ Niewłaściwe wykonanie obowiązku
c/ Szkoda
d/ Związek przyczynowo-skutkowy
2. Wina i ciężar dowodu
a/ Dowód prima facie
b/ Zasada res ipsa loquitur
Rozdział VII. Mechanizm windykacji roszczeń
1. Specyfika postępowania w zakresie skarg dotyczących
nadużyć medycznych
2. Rynek prawny
a/ Postępowanie przed-sądowe. Aktywność sędziego
b/ Zakreślanie odpowiedzialności w procesie. Rola ławy
przysięgłych
3. Rynek ubezpieczeń medycznych. Ubezpieczenie
odpowiedzialności cywilnej lekarza – wybrane aspekty/problemy
a/ Problem wysokości rekompensaty
b/ Ustawowo wprowadzone limity rekompensacyjne
c/ Racjonalizacja regulacji ubezpieczeniowych
d/ Odpowiedzialność i ubezpieczenie wykonawcy opieki
zdrowotnej
e/ Oparcie odpowiedzialności medycznej o system odpowiedzialności
bez winy
Zakończenie
Bibliografia