Jacek Sobczak: Prawo a medycyna

PaM okładka

ISBN

  • 978-83-65697-40-0 - Książka w miękkiej oprawie
  • 978-83-65697-41-7 - Publikacja elektroniczna tylko do ściągnięcia
  • wymiary 17 x 24 cm
  • cena det. 48,00-

Oddawane do rąk Czytelników opracowanie jest zbiorem tekstów poświęconych różnym aspektom prawa medycznego. Z natury rzeczy, z uwagi na zainteresowania autora, odnoszą się one z jednej strony do problematyki styku prawa medycznego z zagadnieniami obejmującymi ochronę danych osobowych i wykorzystywanie informacji, z drugiej natomiast prawa człowieka, w szczególności te ich aspekty, które dotyczą pacjentów i lekarzy. Przedstawiciele obu tych grup częstokroć nie zdają sobie sprawy z tego, jak ściśle obie te sfery są ze sobą powiązane, jak bardzo jedna drugą warunkuje.

/fragment Wstępu/

Prof. zw. dr hab. nauk prawnych Jacek Sobczak, kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej, Wydział Prawa SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie. Specjalizuje się w prawie prasowym autorskim, ochronie własności intelektualnej, a ostatnio także w szeroko pojętym prawie medycznym. Prowadzi kompleksowe badania nad wolnością środków społecznego przekazu, funkcjonowaniem systemów prasowych, swobodą ekspresji artystycznej oraz prawem filmowym. Publikował rozprawy z zakresu historii państwa i prawa, doktryn politycznych i prawnych, prawa konstytucyjnego i praw człowieka oraz prawa karnego. Sędzia Sądu Najwyższego w stanie spoczynku. Autor 30 własnych książek i redaktor lub współredaktor 28 innych monografii, 300 rozdziałów w książkach, ponad 150 artykułów w czasopismach naukowych.

———————————————————————————————-

Prawo a medycyna. Studia i szkice

SPIS TREŚCI

Wstęp
1. Godność pacjenta
2. Prawa pacjenta w systemie prawa unijnego
3. W kwestii potrzeby ochrony praw lekarza
4. Klauzula sumienia
5. Biegły seksuolog w postępowaniu karnym
6. Tajemnica lekarska
7. Prawo do ochrony orientacji seksualnej. Standardy europejskie
8. Medycyna defensywna i jej paradoksy
9. Ochrona danych medycznych. Wymogi Unii Europejskiej a rzeczywistość polska
10. Ochrona danych medycznych zawodników
11. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w prawie polskim
12. W kwestii potrzeby dostosowania przepisów prawa polskiego do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych
13. Europejska Rada Ochrony Danych – nowy organ Unii Europejskiej chroniący osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych
14. O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia seksualne
15. Ramy prawne w transplantacji
16. Informacje o miejscach pierwodruku zamieszczonych tekstów
Informacje o miejscach pierwodruku zamieszczonych tekstów

1. Godność pacjenta, „Medyczna Wokanda” 2009, nr 1, s. 31-47 (inne wersje tekstu w: „V Sympozjum „Jakość w Opiece Zdrowotnej” – Mazowieckie Forum Dyskusyjne 8-9 czerwiec 2006”, Maków Mazowiecki – Kaszewiec 2006, s. 83-127; także tekst wygłoszony na Konferencji ogólnopolskiej „Dobre prawo dla pacjenta i lekarza” 8 kwietnia 2016 r., Poznań, Wielkopolska Izba Lekarska oraz Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (nieopublikowane).
2. Prawa pacjenta w systemie prawa unijnego, w: T. Gardocka, T. Maksymiuk, J. Skrzypczak, „Zdrowie: problem medyczny, prawny czy polityczny?”, t. I, Warszawa-Poznań 2012, s. 126-136.
3. W kwestii potrzeby ochrony praw lekarza, „Medyczna Wokanda” 2010, nr 2, s. 27-37.
4. Klauzula sumienia, w: T. Gardocka, D. Jagiełło (red.), „Medyczne prawo karne”, Warszawa 2016, s. 15-27.
5. Biegły seksuolog w postępowaniu karnym, „Medyczna Wokanda” 2012, nr 4, s. 45-56.
6. Tajemnica lekarska, tekst niepublikowany, daleko różniące się wersje przedstawione na: VII Ogólnopolskim Forum Prawniczo-Medycznym, Warszawa 1-3 grudnia 2004 r.; Konferencji Ogólnopolskiej „Kodeks Etyki Lekarskiej wobec wyzwań współczesności”, Poznań-Gniezno 2016; II Kongresie Wyzwań Zdrowotnych, Konferencja Ogólnopolska, Katowice 9 marca 2017 pt. Tajemnica czy „jawnica” lekarska.
7. Prawo do ochrony orientacji seksualnej. Standardy europejskie, w: G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj (red.), „Człowiek między prawem a ekonomią w procesie integracji europejskiej”, Olsztyn-Bari 2008, s. 379-389; inne wersje: „Themis Polska Nova” 2012, nr 1(2), s. 112-125; Orientacja seksualna jako prawo człowieka, „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” 2009, nr 1-2, s. 71-90;
8. Medycyna defensywna i jej paradoksy, w: E. Krajewska-Kułak, A. Guzowski, G. Bejda, A. Lankau (red.), „Pacjent „inny” wyzwaniem opieki medycznej”, Poznań 2016, s. 315-328.
9. Ochrona danych medycznych. Wymogi Unii Europejskiej a rzeczywistość polska, w: K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), „Zdrowie i choroba w kontekście psychospołecznym”, Lublin 2010, s. 139-165.
10. Ochrona danych medycznych zawodników, w: T. Gardocka, D. Jagiełło, „Problemy prawne na styku sportu i medycyny”, Warszawa 2015, s. 93-109.
11. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w prawie polskim, w: Ł. Baratyński, P. Ramiączek, K. Spryszak (red.), „Współczesne wyzwania państwa i prawa. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Jaskierni z okazji 45-lecia pracy naukowej”, Toruń 2017, s. 664-678.
12. W kwestii potrzeby dostosowania przepisów prawa polskiego do treści rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, niepublikowany.
13. Europejska Rada Ochrony Danych – nowy organ Unii Europejskiej chroniący osoby fizyczne w związku z przetwarzaniem danych osobowych, niepublikowany.
14. O niektórych wątpliwościach dotyczących odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia seksualne, w: T. Gardocka, P. Herbowski, D. Jagiełło P. Jóźwiak (red.), „Przestępczy seks”, Warszawa 2016, s. 14-38.
15. Ramy prawne w transplantacji, „Medyczna Wokanda” 2011, nr 3, s. 67-82.